Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Serviciile de audit vor fi prestate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi vor include acele teste asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a activelor şi pasivelor pe care Prestatorul le consideră necesare. Prestatorul va analiza sistemele contabile şi de control financiar intern astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi dacă Beneficiarul a păstrat evidenţe contabile adecvate.

Auditul include evaluarea estimărilor semnificative şi a deciziilor conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare şi pentru a stabili dacă politicile contabile sunt adecvate circumstanţelor Beneficiarului, sunt aplicate consecvent şi prezentate în mod adecvat. Pentru a-şi forma o opinie, Prestatorul va evalua, de asemenea, prezentarea generală a informaţiilor din situaţiile financiare.

Pe baza rezultatelor auditului, Prestatorul va întocmi un raport al auditorului, care poate include o opinie fără rezerve, cu rezerve, contrară, sau imposibilitatea exprimării unei opinii. De asemenea, Prestatorul poate ajunge la concluzia că nu este posibilă emiterea unui raport de audit.

Analiza sistemelor contabile şi de control intern ale Beneficiarului este efectuată numai în măsura necesară pentru a exprima o opinie cu privire la situaţiile financiare ale Beneficiarului, prin urmare comentariile Prestatorului cu privire la aceste sisteme nu pot identifica toate îmbunătăţirile care ar putea fi sugerate în urma unei analize speciale amănuntite.