Tratamentul fiscal al cheltuielilor suportate de angajatori cu testele medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, cu scopul depistării şi prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, efectuate pentru angajati.

Aceste sume platite de catre angajator nu se vor impozita cu impozit pe salarii, contributia la pensii si contributia la sanatate daca sunt indeplinite urmatoare conditii :
– testele medicale sunt efectuate pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă;
– testele medicale din iniţiativa angajatorului.

In situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii, contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19 va fi considerata drept avantaj de natura salariala si impozitata precum salariul.

Din acest motiv, trebuie pastrate documentele din care sa reiasa ca initiativa testarii apartine angajatorului (initiativa probata inclusiv printr-un e-mail din partea angajatorului catre clinica ce efectueaza testarea), si nu angajatilor. Daca angajatorul nu poate proba in fata organelor fiscale ca initiativa testarii i-a apartinut, exista riscul ca organele fiscale sa considere ca testarea a fost efectuata doar in scopul personal al angajatilor respectivi si contravaloarea testelor sa fie impozitata precum salariul.

Mai jos si o detaliere a modificarilor legislative survenite prin OUG 181/2020.

1. Inlesniri la plata pentru obligatiile bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central
1.1 Procedura esalonarii la plata

Pentru obligatiile fiscale principale si accesorii a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data declararii starii de urgenta si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, administrate de organul fiscal central, se aproba esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni.

Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in hotarare. Esalonarea la plata NU se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei, in cazul persoanelor fizice si 5.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
Pentru a beneficia de esalonarea la plata, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Sa depuna o cerere la organul fiscal, pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
b) Sa nu se afle in procedura falimentului;
c) Sa nu se afle in dizolvare;
d) Sa nu inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
e) Sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost stinsa, conditia se considera indeplinita.

Pe langa aceste conditii, debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.
Esalonarea la plata NU se acorda pentru:
a) Obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate in temeiul ordonantei, care si-a pierdut valabilitatea;
b) Obligatiile fiscale care au scadenta si/sau termenul de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
c) Obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta compensarii potrivit Codului de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
d) Obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate conform legislatiei in materie.

Obligatiile fiscale principale individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale sau a verificarii situatiei fiscale personale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente individualizate in decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii, pot face obiectul esalonarii la plata daca debitorul indeplineste conditiile prevazute si depune cererea in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, indiferent de perioada supusa inspectiei fiscale sau verificarii situatiei fiscale personale.

Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, incepand cu data de 26 decembrie 2020, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi. Nivelul dobanzii este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere.

Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, potrivit art. 190 alin. (5) din Codul de procedura fiscala, se percepe o penalitate care i se comunica debitorului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art. 156 alin. (1) din Codul de procedura fiscala. Nivelul penalitatii este de 5% din suma ramasa nestinsa din rata de esalonare sau din diferenta ramasa nestinsa dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA.

Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.
Procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta.

2. Alte masuri fiscale
2.1 Impozit specific

Contribuabilii obligati la plata impozitului specific unor activitati, in anul 2020, nu datoreaza impozit specific pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei Ordonante de Urgenta si 31 decembrie 2020 inclusiv.

Contribuabilii recalculeaza impozitul specific aferent anului 2020 prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice si inmultirea valorii rezultate cu numarul de zile obtinut prin scaderea din numarul de 365 de zile calendaristice a numarului de zile aferent perioadei cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si 31 decembrie 2020 inclusiv si a numarului de 90 de zile calendaristice prevazut la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2020.

Contribuabilii care au intrerupt activitatea, total sau partial, ca urmare a starii de urgenta scad si aceasta perioada pentru recalcularea impozitului specific.

2.2 Impozit pe cladiri/taxa pe cladiri

In anul 2020, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe cladiri/taxa pe cladiri, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari pana la data de 2 decembrie 2020 privind:
a) Reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de pana la 50%, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de MEEMA prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice;
b) Scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta si/sau alerta ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.

In situatia in care autoritatile administratiei publice locale competente adopta hotarari de acordare a reducerii impozitului pe cladirile nerezidentiale/scutirii de la plata taxei pe cladiri, pentru a beneficia de reducere/scutire, proprietarii cladirilor/concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale au obligatia ca, pana la data de 21 decembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a reducerii/scutirii insotita de o declaratie pe propria raspundere.

2.3 Aparate de marcat electronice fiscale
Nerespectarea termenului de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale NU se sanctioneaza pana la data de 31 decembrie 2020.

2.4 Turneul final al Campionatului European de Fotbal 2020 amanat

Entitatile nerezidente organizatoare ale Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020, inclusiv filialele nerezidente ale acestora, implicate in activitatile de pregatire, organizare si desfasurare a turneului, nu sunt contribuabili in intelesul impozitului pe profit pentru aceste activitati, iar derularea acestor activitati in Romania nu conduce la existenta unui sediu permanent in Romania.

Veniturile din pregatirea, organizarea si desfasurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 realizate din Romania de entitatile nerezidente organizatoare ale turneului sunt venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. In cazul persoanelor juridice romane, veniturile sunt neimpozabile daca acestea au ca scop unic pregatirea, organizarea si desfasurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020. Pentru aceste persoane juridice romane sunt, de asemenea, neimpozabile si veniturile realizate din redevente si din distributii de active in caz de lichidare. Veniturile realizate de persoane fizice nerezidente implicate in pregatirea, organizarea si desfasurarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe venit si al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, dupa caz.

2.5 Restructurarea obligatiilor bugetare

Se modifica OG 6/2019 cu urmatoarele prevederi: debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa, in perioada 8 august-31 octombrie 2019 si in perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum si in perioada 1 noiembrie 2020- 31 martie 2021, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent.
Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 30 iunie 2021, sub sanctiunea decaderii.

2.6 Teste medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19

Contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19 efectuate pentru contribuabili, cu scopul depistarii si prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii, individual sau intr-o forma de asociere, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, reprezinta cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual din activitati independente.

Contravaloarea costurilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, din initiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in scopul depistarii si prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, nu se includ in baza de calcul a impozitului pe venitul din salarii si nici in baza de calcul a contributiilor sociale.

2.7 Prorogarea unor termene

Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data de 21 martie 2020 si neachitate pana la 25 decembrie 2020 inclusiv nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.

Obligatiile fiscale scadente intre data de 21 martie 2020 si 25 decembrie 2020 inclusiv nu sunt considerate obligatii fiscale restante. Se suspenda sau nu incepe executarea silita prin infiintarea popririi a creantelor bugetare pana la 25 decembrie 2020, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti definitive pronuntate in materie penala, precum si a ajutoarelor de stat a caror recuperare a fost dispusa printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instante naţionale.

Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, se ramburseaza de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale, pana la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv.

Pentru plata cu intarziere a ratelor din graficele de esalonare neachitate pana la 25 decembrie 2020 nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati conform Codului de procedura fiscala. In acest caz, pana la primul termen de plata dupa 25 decembrie 2020, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de esalonare, cu respectarea perioadei de esalonare aprobate. Noul grafic de esalonare se comunica debitorului prin decizia organului fiscal.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *